Vedtægter for eCykle Klub Danmark

Vedtægterne som angivet herunder kan downloades som PDF -> LINK.

Stiftet d. 21. oktober 2019
§ 1 - Navn & hjemsted
Foreningens navn er eCykle Klub Danmark. Foreningen er stiftet d. 21. oktober 2019 og har hjemsted i
Herning Kommune.


§ 2 - Formål
Stk. 1: At drive og videreudvikle cykling som e-sport, i et godt socialt fælles forum, med et fair og
stærkt konkurrence-incitament, til glæde for såvel bredden som eliten.
Stk. 2: Med udgangspunkt i e-sports cykling skal foreningen medvirke til at fremme fællesskabet og det
sociale liv i foreningen, bl.a. ved afholdelse af virtuelle og fysiske arrangementer.
Stk. 3: Foreningens primære aktivitet vil være for medlemmer bosiddende i Danmark eller med relevant
tilknytning til Danmark.
Stk. 4: Foreningens primære aktiviteter vil være på virtuelle platforme for e-cykling. Bestyrelsen
vurderer løbende hvilke platforme der er relevante og mest interessante at fokusere på for
opfyldelse af foreningens formål som helhed.


§ 3 - Medlemskab
Stk. 1: Som medlemmer kan optages enhver, der anmoder om medlemskab og kan tilslutte sig klubbens
formål.
Stk. 2: Medlemskabet er gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.


§ 4 - Indmeldelse
Stk. 1: Indmeldelse skal ske elektronisk via retningslinjer som angivet på foreningens hjemmeside.


§ 5 - Udmeldelse
Stk. 1: Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Kontingent for den resterende del af året refunderes
ikke.
Stk. 2: Sker fornyelse af kontingentet ikke, betragtes dette som en udmeldelse, og medlemskabet bliver
slettet. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med
foreningen afvikles.


§ 6 - Udelukkelse og eksklusion
Stk. 1: Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende
handler til skade for eCykle Klub Danmark, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine
medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen
træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet ret til, ved skriftlig henvendelse til
bestyrelsen, at forlange eksklusionen forelagt på førstkommende generalforsamling som et særligt punkt
på dagsordenen.
En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af
foreningens vedtægter.


§ 7 - Kontingent
Stk. 1: Foreningens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling som del
af det samlede budgetforslag.

 
§ 8 - Ordinær generalforsamling
Stk. 1: Generalforsamlingen er i alle anliggender foreningens øverste myndighed.
Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt virtuelt og/eller en på forhånd annonceret
fysisk lokation senest med udgangen af august måned.
Stk. 3 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 20 dages varsel ved e-mail og
offentliggøres på foreningens hjemmeside. Dagsorden skal fremgå af indkaldelsen.
Stk. 4: En rettidig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte
medlemmer.
Stk. 5: Det reviderede regnskab for sidste regnskabsår, underskrevet af bestyrelse og revisor, samt
budget for det kommende regnskabsår fremsendes sammen med indkaldelse til ordinær
generalforsamling.
Stk. 6: Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsættes skriftligt til
bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til
medlemmerne, så de er medlemmerne i hænde senest en uge inden afholdelse af generalforsamlingen.


§ 9 – Generalforsamlingens dagsorden
På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse.
5. Fremlæggelse af forslag til budget for det kommende regnskabsår. Der stemmes ikke om
enkeltpunkter i budgetforslag, men om budget som helhed.
6. Behandling af rettidigt indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse.
7. Valg at bestyrelsesmedlem 1 og 3 og 5 i ulige år.
8. Valg af bestyrelsesmedlem 2 og 4 i lige år.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
11. Eventuelt.
Forslag fremkommet under pkt. 11 Eventuelt kan ikke sættes til afstemning.


§10 - Generalforsamlingens ledelse
Stk. 1: Generalforsamlingen afvikles under ledelse af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.
Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer, revisor eller revisorsuppleant for
foreningen. Dirigenten har myndighed til at afgøre alle spørgsmål af formel karakter i forbindelse med
generalforsamlingen. Skulle der blive fremsat forslag om en mistillidserklæring til dirigentens ledelse af
generalforsamlingen, ledes afstemningen herom af formanden.
Stk. 2: Såfremt dirigenten afsættes, vælger generalforsamlingen en ny dirigent.
Stk. 3: Afstemning sker ved håndsoprækning på fysisk lokation eller virtuelt via den valgte platform for
mødet.
Stk. 4: Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægten bestemmer andet. Ved
stemmelighed er formandens stemme afgørende. Blanke stemmer medregnes ikke.
Stk. 5: Stemmeberettiget er alle medlemmer med aktivt og gyldigt medlemskab. 
Stk. 6: Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger, og referatet underskrives af
dirigenten og formanden. Referatet lægges på foreningens hjemmeside senest 4 uger efter afholdelse af
generalforsamlingen.


§ 11 - Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis det forlanges af en generalforsamling, et
flertal af bestyrelsens medlemmer, foreningens revisor eller hvis mindst 1/5 del af foreningens
stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsender anmodning herom til formanden. Anmodningen
skal være ledsaget af en dagsorden for, hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære
generalforsamling.
Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For
så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser
som for den ordinære generalforsamling.
Stk. 3: Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling
indkaldt, er til stede på denne, kan bestyrelsen nægte at lade dagsordenen komme til behandling.
Stk. 4: Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte, og alle
beslutninger træffes ved simpelt flertal. Der gælder dog særlige krav på en ekstraordinær
generalforsamling vedrørende foreningens opløsning (se §15)


§ 12 - Bestyrelsen
Stk. 1: Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Stk. 2: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for en periode af 2 år.
Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer, der har stemmeret. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke sidde i
en anden e-sports cykelklubs bestyrelse.
Stk. 3: Bestyrelsesmedlem 1, 3 og 5 er på valg i ulige årstal, og bestyrelsesmedlem 2 og 4 er på valg i
lige årstal. Suppleanter vælges for et år ad gangen.
Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer umiddelbart efter
generalforsamlingen. Medlemmer under 18 år kan ikke vælges til formand eller kasserer.
Stk. 5: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Stk. 6: Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig ved møder, der har været indkaldt i henhold til
forretningsordenen, og kun hvis mindst 3 medlemmer, herunder formanden eller kassereren, er til stede.
Stk. 7: Bestyrelsesmøder afholdes løbende, og så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det
nødvendigt. Der tages beslutningsreferat efter behov, som lægges på foreningens hjemmeside.
Stk. 8: Fremkommer der spørgsmål, som ikke er omfattet af foreningens vedtægter, er bestyrelsen
pligtig til efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men sagen skal dog fremlægges til
medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særligt vigtige anliggender skal
bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.


§ 13 - Tegning og hæftelse
Stk. 1: Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab eller – ved forfald af formanden – af
kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer. Formanden og kassereren har hver for sig prokura til
foreningens konto. 
Stk. 2: Foreningens regnskab løber fra 1. april til 31. marts og skal til enhver tid opfylde lovgivningens
krav. Kassereren skal nøje følge udviklingen i foreningens økonomiske situation og løbende på
bestyrelsesmøderne holde bestyrelsen orienteret herom.
Stk. 3: Et simpelt flertal i bestyrelsen kan beslutte at anbringe overskydende likviditet til bedst mulig
forrentning, dog ikke i aktier eller andre risikobetonede investeringer. Der må ikke spekuleres med
foreningens midler.
Stk. 4: Revisionsformen er en regnskabsmæssig revision af foreningens regnskab. Revisor kan foretage
uanmeldt revision, og på bestyrelsens anmodning skal revisor foretage revision, når bestyrelsen finder
anledning hertil, dog senest 8 dage efter anmodning.
Stk. 5: Der påhviler ikke foreningens medlemmer, og dermed heller ikke bestyrelsen, nogen personlig
hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen. Foreningen hæfter alene ved sin formue.


§ 14 - Vedtægtsændringer
Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget.
Stk. 2: Vedtægtsændringer følger samme regler som ”indkomne forslag”.
§ 15 - Opløsning
Stk. 1: Bestemmelse om opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær
generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens
stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Stk. 2: Forslaget kan vedtages, hvis mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant
flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling,
hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvor mange stemmeberettigede
medlemmer, der er til stede.
Stk. 3: På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke cykelsportslige eller
almene, velgørende formål, som foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal
tilgå.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling d. 21. oktober 2019,
som ændret ved ordinær generalforsamling 31. august 2021 (§ 2 stk 4).